Asep - Asociácia strojárskeho a elektrotechnického priemyslu

  • Vitajte na asep-sr.sk

Rýchla navigácia


Obsah

Zákon o energetickej efektívnosti prijatý minulou vládou je ďalším úderom pre podnikateľské prostredie na Slovensku

Asociácia strojárskeho a elektrotechnického priemyslu (ASEP) žiada Ministerstvo hospodárstva SR, aby zabezpečilo zmenu legislatívy, ktorá ustanovuje podnikom povinnosť vykonávať energetický audit.

Legislatíva prijatá minulou vládou v roku 2008 ide svojím rozsahom jednoznačne nad rámec smernice EÚ a stanovuje pre podniky v priemysle a poľnohospodárstve neodôvodnenú povinnosť vyhodnocovať energetickú náročnosť výroby energetickým auditom. Túto povinnosť majú podniky prvýkrát už v termíne do 31. 12. 2011, pričom za jej nesplnenie sú uložené vysoké sankcie.

„Povinnosť robiť energetické audity významne administratívne a finančne zaťaží podniky. Je to ďalší z úderov pre podnikateľské prostredie a konkurencieschopnosť slovenských podnikov práve v období, keď prichádza ďalšia vlny hospodárskej krízy.“ vyhlásil Jozef Špirko, prezident ASEP.

Táto legislatíva sa týka podnikov bez rozlišovania toho, ako efektívne hospodária s energiou a tým ich administratívne a finančne neprimerane zaťažuje. Každé podobné opatrenie predstavuje významné ohrozenie pre podniky, ktoré musia v tomto období hospodárskej krízy riešiť existenčné problémy a hľadajú akékoľvek možnosti znižovania nákladov.

„Minulá vláda podľahla lobingu energetických audítorov, ktorým zákonná povinnosť energetického auditu vyhovuje a prináša nemalé zisky na úkor iných podnikateľov,“ dodal Jozef Špirko, prezident ASEP.

Podniky združené v ASEP preto žiadajú Ministerstvo hospodárstva SR, aby urýchlene navrhlo zmenu legislatívy, ktorá zamedzí jej negatívnym dôsledkom a obmedzí zákonnú povinnosť energetického auditu. Predmetná legislatíva by mala byť zmenená tak, aby odrážala zmysel a účel transponovanej smernice a nezaťažovala podniky ďalšími povinnosťami pod hrozbou sankcie.

vytačiť túto stránku