Asep - Asociácia strojárskeho a elektrotechnického priemyslu

  • Vitajte na asep-sr.sk

Rýchla navigácia


Obsah

Stanovy

                                                                           čl. I

                                              Názov, sídlo a právne postavenie organizácie

1. Názov organizácie je: Asociácia strojárskeho a elektrotechnického priemyslu. Asociácia používa aj  skratku ASEP.

2. Sídlom organizácie je: Einsteinova 19, Digital Park III, 851 01 Bratislava - Petržalka.

3. Asociácia strojárskeho a elektrotechnického priemyslu (ďalej len „Asociácia“) je organizáciou zamestnávateľov založenou podľa ust. § 9a zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 83/1990 Zb.“).

                                                                                čl. II

                                                            Pôsobnosť a ciele Asociácie

1. Asociácia vykonáva činnosť na území Slovenskej republiky na princípoch dobrovoľnosti, slobody prejavu a názoru a slobody politickej príslušnosti.

2. Základným cieľom Asociácie je chrániť spoločné podnikateľské a zamestnávateľské záujmy svo­jich členov, ochraňo­vať svojich členov pred obmedzovaním ich podnika­teľských práv  a slobôd a pred opatreniami vedúcimi k zhoršovaniu rovnoprávneho trhového podnikateľského prostre­dia.

3. Za účelom splnenia svojho cieľa Asociácia najmä:

a) analyzuje a vyhodnocuje legis­latívne podmienky podnikania s dôrazom na praktické zameranie a poz­natky svojich členov;
b) koordinuje postup svojich členov a aktívne sa zúčastňuje na tvorbe a realizá­cii hospo­dárskej a sociálnej politiky štátu a na príprave a tvorbe právnych predpi­sov týkajúcich sa dôležitých spoločných záujmov zamestnávateľov, najmä, nie však výlučne v oblasti strojárskeho a elektrotechnického priemyslu;
c) podieľa sa na zákonodarnom procese, najmä v systéme predkladania návr­hov, tvorby a schvaľovania právnych predpisov tak, aby tieto rešpektovali spoločné záujmy jeho členov;
d) aktí­vne spolupracuje so štátnymi orgánmi a orgánmi územnej samosprávy, s reprezentatívnymi združeniami odborových zväzov a s masovokomunikačnými prostriedkami;
e) spolupracuje s inými organizáciami zastupujúcimi podnikateľov a zamest­náva­teľov doma i v zahraničí a s obchodný­mi a priemyselnými komorami;
f) zastupuje záujmy svojich členov ako zamestnávateľov v tripartitných orgánoch, vo verejnoprávnych inštitúciách, členstvo v orgánoch ktorých je založené na tripartitnom zastúpení ako aj v medzinárodných organizáciách  podnikateľov a zamest­návateľov,
g) presadzuje a chráni záujmy svojich členov pri rokovaniach so štátnymi orgánmi a orgánmi územnej samosprávy a odborovými orgánmi v otázkach, ktoré budú predmetom kolektívneho vyjednávania a uzatvárania kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa.

                                                                                čl. III

                                                                     Členstvo v Asociácii

1. Členstvo v Asociácií môže byť riadne, alebo pridružené.

2. Členom Asociácie sa môže stať na základe písomnej prihlášky do Asociácie len podnikateľ, alebo združenie.

3. O prijatí za člena rozhoduje prezídium. Na prijatie za člena nemá záujemca právny nárok. Schválením podanej prihlášky prezídiom nadobúda žiadateľ postavenie pridruženého člena Asociácie. Riadne členstvo v Asociácií nadobúda pridružený člen po schválení prezídiom Asociácie na základe návrhu podaného aspoň jedným Riadnym členom Asociácie. Na schválenie za riadneho člena Asociácie nemá pridružený člen právny nárok.

4. Na vznik členstva v Asociácii sa vyžaduje písomný súhlas so stanovami Asociácie a údaj o počte zamestnancov člena ku  koncu kalendárneho roka predchádzajúceho roku, v ktorom mu vznikne členstvo.

5. Členstvo v Asociácii  je dobrovoľné. Z Asociácie môže každý člen slobodne vystúpiť. Tým nie je dotknuté právo Asociácie vylúčiť člena  z Asociácie z dôvodov uvedených v  týchto stanovách.

6. Ročný členský príspevok člena predstavuje 1000 EUR za každých aj začatých 1000 zamestnancov, zamestnávaných členom k 31. decembru predchádzajúceho roka, najviac však 3000 EUR. Prezídium Asociácie môže svojím rozhodnutím všetkým členom Asociácie členský príspevok na príslušný kalendárny rok znížiť o stanovené percento.

7. Ak členstvo v Asociácii vznikne v prvom polroku kalendárneho roka, je člen povinný zaplatiť za  prvý rok ročný členský príspevok v plnej výške, ak členstvo vznikne v druhom polroku kalendárneho roka, je člen  povinný zaplatiť za tento rok ročný členský príspevok v polovičnej výške.

8. Ročný členský príspevok sa platí na účet Asociácie a je splatný jednorazovo vždy k 31. marcu príslušného kalendárneho roka. V prípade, ak členstvo vznikne v priebehu kalendárneho roka, je ročný členský príspevok splatný do 30 dní od vzniku členstva. V prípade, že  niektorý z členov z vážnych dôvodov požiada o odklad platenia členského príspevku, môže mu na základe jeho písomnej žiadosti prezídium povoliť platenie členských príspevkov inak.

9. Pokiaľ člen poruší povinnosť zaplatiť ročný členský príspevok riadne a včas, Asociácia voči nemu môže uplatniť nárok na zaplatenie úrokov z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý aj začatý deň omeškania. Ak je člen v omeškaní so zaplatením ročného členského príspevku alebo jeho časti viac než 90 dní, nemôže vykonávať práva člena Asociácie podľa týchto stanov. V prípade omeškania člena so zaplatením ročného členského príspevku alebo jeho časti o viac než 90 dní môže prezídium tiež rozhodnúť o vylúčení člena z Asociácie.

10. Členstvo v Asociácii zaniká

a) vystúpením z Asociácie, člen­stvo zaniká dňom doručenia písomného oznámenia o vystúpení prezídiu;
b) smrťou alebo zánikom člena;
c) vylúčením za nezaplatenie ročného členského príspevku alebo za iné závažné porušenie stanov alebo vnútorných predpisov Asociácie vydaných v súlade s týmito stanovami alebo za poškodzovanie záujmov Asociácie; o vylúčení člena rozhoduje prezídium,
d) ak člen prestane spĺňať podmienky uvedené v ods. 2 tohto článku,
e) zánikom Asociácie bez právneho nástupcu.

11. Proti rozhodnutiu prezídia o vylúčení člena z Asociácie možno podať odvolanie. O odvolaní, ktoré nemá od­kladný účinok, rozhoduje snem.

12. Pri zániku členstva v Asociácii je člen povinný vyrovnať všetky svoje záväzky voči Asociácii. Pri zániku členstva sa zaplatené členské nevracia. Osoba, ktorej členstvo v Asociácii zaniká inak ako v dôsledku zániku Asociácii bez právneho nástupcu, nemá nárok na žiadny podiel na majetku Asociácie.

                                                                                čl. IV

                                                               Práva a povinnosti členov

1. Riadny člen Asociácie má právo:

a) ustanoviť, resp. navrhovať delegátov na snem;
b) navrhovať kandidátov do orgánov a volených funkcií Asociácie;
c) požadovať vysvetlenia od všetkých orgánov Asociácie týkajúcich sa ich činnosti;
d) podávať pripomienky k činnosti orgánov Asociácie a k práci jednotlivých členov jej orgánov;
e) podieľať sa na činnosti Asociácie a zúčastňovať sa  na  podujatiach organizovaných  pre členov Asociáciou.

2. Pridružený člen Asociácie má právo:

a) požadovať vysvetlenia od všetkých orgánov Asociácie týkajúcich sa ich činnosti;
b) podávať pripomienky k činnosti orgánov Asociácie a k práci jednotlivých členov jej orgánov;
c) podieľať sa na činnosti Asociácie a zúčastňovať sa  na  podujatiach organizovaných  pre členov Asociáciou

3. Každý člen Asociácie je povinný:

a) dodržiavať tieto stanovy ako aj všetky vnútorné predpisy Asociácie vydané v súlade s nimi; pred vznikom členstva v Asociácii má každý záujemca o členstvo povinnosť oboznámiť sa s týmito stanovami a všetkými vnútornými predpismi Asociácie, ktoré sa ho týkajú;
b) vedome neohrozovať záujmy Asociácie;
c)  oznamovať Asociácii všetky zmeny svojich základných údajov potrebných pre evidenciu členov a platenie členských príspevkov;
d) riadne a včas platiť členské príspevky.

4. Každý člen je povinný po dobu trvania členstva v Asociácii konať tak, aby nepoškodil dobré meno a povesť Asociácie a tak, aby sa svojím správaním alebo činnosťou nespreneveril poslaniu a cieľom, ku ktorým sa svojím členstvom prihlásil a k naplneniu ktorých má napomáhať.

5. V prípade, ak člen Asociácie považuje rozhodnutie niektorého z jeho orgánov za nezákonné alebo odporujúce stanovám môže proti takémuto rozhodnutiu podať odvolanie na príslušný súd do 30 dní odo dňa, keď sa  o ňom dozvedel, najneskôr však do 6 mesiacov od prijatia takéhoto rozhodnutia.

                                                                                čl. V

                                                                     Orgány Asociácie

Orgánmi Asociácie sú:

a) snem,
b) prezídium,
c) dozorná rada,

                                                                                čl. VI

                                                                Snem a jeho pôsobnosť

1. Snem je najvyšším orgánom Asociácie, ktorý sa skladá zo všetkých na ňom prítomných delegátov. Snem rozhoduje hlasovaním. Do výlučnej pôsob­nos­ti snemu patrí:

a) schvaľovanie zmien a doplnkov stanov,
b) voľba a odvolanie členov prezídia,
c) voľba a odvolanie členov dozornej rady,
d) schvaľovanie riadnej a mimoriadnej účtovnej závierky,
e) rozhodovanie o dobrovoľnom rozpustení Asociácie alebo o jej zlúčení s iným združením,
f) schvaľovanie návrhu rozpočtu Asociácie a plánu činnosti Asociácie predkladaných prezídiom,
g) schvaľovanie správ o činnosti Asociácie a orgánov Asociácie a o stave jej majetku,
h) rozhodovanie o ďalších otázkach, ktoré si vyhradí.

2. Delegát vykonáva svoje hlasovacie právo na sneme osobne a nemôže sa dať zastúpiť treťou osobou. Snemu sa zúčastňujú členovia prezídia a dozornej rady. Snem môže rozhodnúť o účasti ďalších osôb na jeho rokovaní.

3. Každý delegát má jeden hlas.

4. Snem zvoláva prezídium. Prezídium je povinné zvolať snem spravidla raz za kalendárny rok. Na požiadanie členov, ktorí zaplatili najmenej jednu štvrtinu z celkového objemu zaplatených ročných členských príspevkov alebo na návrh dozornej rady je prezídium povinné zvolať mimoriadny snem; mimoriadny snem sa musí uskutočniť najneskôr do 30 dní od požiadania.

5. Prezídium zvolá snem písomne, doručením písomnej pozvánky každému delegátovi. Pozvánka musí obsahovať oznámenie, že sa zvoláva snem, údaj o mieste, dátume a hodine konania ­a program rokovania snemu. Pozvánka musí byť doručená delegátovi naj­me­nej 7 dní pred kona­ním snemu.

6. Snem je uznášaniaschopný, ak sa ho zúčastní nadpolovičná väčšina všetkých delegátov. Na platnosť uznesenia je potrebná väčšina hlasov prítomných delegátov. V prípade uve­de­nom v ods. 1 písm. a) a e)  je rozhodnutie snemu prijaté, ak zaň hlasovali aspoň dve tretiny prítomných delegátov a musí mať písomnú podobu.

7. Program snemu určuje prezídium v súlade s ods. 1. Program uvedený v pozvánke sa môže zmeniť alebo doplniť aj priamo na zasadnutí snemu so súhlasom všetkých prítomných  delegátov. Návrh môže podať ktorýkoľvek delegát.

8. Delegáti prítomní na sneme sa zapisujú do listiny prítomných, ktorá obsahuje identifikačné údaje o delegátovi.

9. Ak snem nie je schopný sa uznášať, prezídium zvolá náhradný snem tak, aby sa konal do 21 dní od termínu, kedy sa mal konať pôvodne zvolaný snem. Náhradný snem sa zvoláva s nezmeneným programom a je schopný sa uznášať bez ohľadu na počet prítomných delegátov.

                                                                                čl. VI

                                                                      Rokovanie snemu

1. Rokovanie snemu otvorí a vedie prezident alebo iný člen prezídia poverený prezídiom (ďalej len "predsedajúci"). Snem zvolí zapisovateľa, dvoch overovateľov zápisnice a osoby poverené sčítaním hlasov.

2. Na rokovaní snemu vystupujú delegáti v poradí, v akom sa prihlásili o slovo. Snem sa môže uzniesť na rečníckom čase, nie však kratšom než päť minút. Predsedajúci môže odňať delegátovi slovo, ak sa odchyľuje od pred­metu rokova­nia.

3. Každý delegát má právo na faktickú pripomienku, ktorou reaguje na priebeh rokovania.

4. Predsedajúci má právo ukončiť rokovanie snemu o konkrétnom bode programu, len ak už vystúpili všetci, ktorí sa prihlásili o slovo. Na záver rokovania o konkrétnom bode predsedajúci predloží na schválenie návrh uznesenia(í), ktorý(é) vyplynul(i) z rokova­nia snemu o tomto bode programu.

5. Hlasovanie riadi predsedajúci. Hlasuje sa verejne. Po ukončení hlasovania predsedajúci vyhlási výsledok hlasova­nia.  

6. O každom zasadnutí snemu sa vyhotovuje zápisnica, ktorú podpisuje predseda­júci, zapisovateľ a overovatelia.

7. Zápisnica o zasadnutí snemu obsahuje:

a) názov a sídlo Asociácie,
b) miesto a čas konania snemu,
c) meno predsedajúceho, zapisovateľa, overovateľov zápisnice a osôb povere­ných sčítaním hlasov,
d) jednotlivé body programu snemu,
e) rozhodnutia snemu s uvedeným výsledkom hlasovania a volieb (vrátane uvedenia orgánu a identifikačných údajov o zvolených členoch tohto orgánu).

                                                                                čl. VIII

                                                             Ustanovenie a voľby delegátov

1. Delegátov na snem ustanovujú riadny členovia Asociácie. Každý riadny člen Asociácie je oprávnený ustanoviť jedného delegáta na každých 1000 EUR zaplateného ročného členského príspevku. Prezídium najneskôr 21 dní pred konaním snemu vyzve riadnych členov Asociácie na ustanovenie svojich delegátov. Riadny člen Asociácie je oprávnený kedykoľvek odvolať delegáta a ustanoviť nového, o čom je povinný bezodkladne informovať prezídium.

2. Delegátom môže byť iba fyzická osoba, ktorá dosiahla 18 rokov a je plne spôsobilá na právne úkony

3. Pridružený člen Asociácie je oprávnený vyslať na snem svojho zástupcu bez hlasovacích práv. Pridružený člen je povinný vopred oznámiť prezídiu meno svojho zástupcu na sneme.

                                                                                čl. IX

                                                                            Prezídium

1. Prezídium je štatutárnym a výkonným orgánom Asociácie. Je oprávnené ko­nať v mene Asociácie vo všetkých veciach a zastupuje Asociáciu voči tre­tím osobám, pred súdmi a pred inými orgánmi.

2. Prezídium riadi čin­nosť Asociácie a roz­ho­duje o všetkých záležitos­tiach Asociácie, po­kiaľ nie sú právnymi pred­pis­mi a týmito stano­vami vy­hradené do pô­­sob­­nosti iných orgánov Asociácie. Prezídium je po­vinné riadiť sa rozhodnutiami snemu, pokiaľ sú v súlade s právnymi predpismi a týmito stanovami a je povinné riadne a včas zabezpečovať ich plnenie. Prezídium okrem toho najmä:

a) zvoláva snem, navrhuje jeho  program a pripra­vuje mate­riály predkla­dané na jeho rokovanie, vrátane plánu činnosti Asociácie, podáva snemu informácie o svojej činnosti a činnosti Asociácie,
b) rozhoduje o prijatí za člena Asociácie,
c) pripravuje návrh rozpočtu Asociácie a schvaľuje pravidlá hospodárenia Asociácie,
d) môže zriadiť stále alebo dočasné odborné výbory Asociácie a určovať  ich kompetencie a schvaľovať ich štatúty, menovať a odvoláva predsedov výborov a ich ďalších členov; prezídium je oprávnené na ním zriadené výbory preniesť časť svojich právomocí;
e) schvaľuje svoj rokovací poriadok,
f) schvaľuje organizačné predpisy, smernice, poriadky a iné interné akty Asociácie,
g) vykonáva všetky ostatné činnosti, pokiaľ nie sú právnymi predpismi alebo týmito stanovami vyhradené inému orgánu Asociácie,
h) zodpovedá za hospodárenie s prostriedkami Asociácie.

3. Prezídium predkladá snemu na schválenie riadnu a mimoriadnu účtovnú závierku. Prezídium je povinné predložiť snemu správu o činnosti Asociácie a o stave jej majetku. Prezídium je tiež povinné bezodkladne informovať dozornú radu o všetkých skutočnostiach, ktoré môžu podstatne ovplyvniť činnosť Asociácie a stav jej majetku.

4. Za člena prezídia môže byť zvolená iba fyzická osoba, ktorá dosiahla 18 rokov, je plne spôsobilá na právne úkony a je bezúhonná.

5. Prezídium má 7 až 15 členov. Funkcia člena prezídia je nezlučiteľná s funkciou člena dozornej rady. Členov prezídia volí a odvoláva snem­.

6. Funkčné obdobie členov prezídia je tri roky, končí však až voľbou nových členov prezídia. Opätovná voľba je možná. Doplňujúce voľby členov prezídia sa môžu uskutočniť na každom sneme. Funkčné obdobie členov prezídia zvolených v doplňujúcich voľbách sa končí súčasne s funkčným obdobím ostatných členov.

7. Na čele prezídia je prezident. Prezidenta a viceprezidentov volia členovia prezídia. V prípade neprítom­nosti prezidenta zastupu­je viceprezident alebo iný člen prezídia poverený prezídiom.

8. Prezídium zvoláva a vedie prezident . Prezídium zvolá­va podľa potreby. Zvolanie prezídia sa vykonáva písom­nou poz­vánkou odo­sl­anou najmenej 5 dní vopred, v ktorej musí byť uvedený dá­tum, čas, miesto a program rokovania. Prezídium môže byť so sú­hlasom všet­kých jeho členov zvolané aj inak než písomne a bez do­držania päťdňovej lehoty.

9. Prezídium je uznášaniaschopné, ak je prítomná viac ako polovica jeho členov. Rozhodnutie prezídia je prijaté, ak zaň hlasovala viac ako polovica prítomných členov. Člen prezídia sa zúčastňuje na rokovaní prezídia osobne a nemôže sa dať zastúpiť treťou osobou.

10. Rozhodnutie prezídia môže byť v prípadoch, ktoré nestrpia odklad, nahradené písomným prehlásením všetkých členov prezídia, že so zamýšľaným opatrením súhlasia. Za písomnú formu sa považujú pre tento ú­čel aj e-mailové a telefaxové prejavy  po ich telefonickom o­verení.

11. Člen prezídia môže z funkcie člena prezídia odstúpiť. Člen prezídia, ktorý mieni odstúpiť z funkcie, musí písomné oznámenie o odstúpení z funkcie doručiť prezídiu. Vý­kon jeho funkcie sa končí dňom uvedeným v oznámení o odstúpení z funkcie, najskôr však dňom, kedy bolo oznámenie o odstúpení z funkcie doručené prezídiu.

12. Z rokovania prezídia sa vyhotovuje zápisnica, ktorá musí ob­sahovať všetky zásadné skutočnosti z rokovania, vrátane výsledkov hlaso­vania a presného znenia všetkých rozhodnutí. Do zápisnice musia byť zapísané aj všetky rozhodnutia pri­jaté písom­ným prehlásením všetkých členov prezídia v čase od pred­chá­dza­jú­ceho ro­kovania prezídia. Zápisnicu podpisuje prezident, v prí­pa­de jeho neprítomnosti viceprezident alebo iný člen prezídia poverený prezídiom a zapi­so­vateľ. Každý člen prezídia má právo, aby v zápisnici bol uvedený jeho odlišný názor na prerokúvanú zá­leži­tosť, ak o to požiada.

13. Podpisovať za Asociáciu vo všetkých veciach môže prezident a ďalší člen prezídia, pričom je potrebný vždy podpis prezidenta a ďalšieho člena prezídia spoločne.

 

                                                                                čl. X

                                                                        Dozorná rada

1. Dozorná rada je kontrolným a rozhodcovským orgánom Asociácie. Dozorná rada najmä dohliada na dodržiavanie právnych predpisov, stanov ako aj všetkých vnútorných predpisov v činnosti Asociácie, na výkon pôsobnosti prezídia a výborov, ak sú zriadené, a na hospodá­renie s majetkom Asociácie.

2. Dozorná rada ako najvyšší kontrolný orgán Asociácie overuje postup vo ve­ciach účtov­níctva a je opráv­nený kedykoľvek na­hlia­dať do úč­tovných do­kladov, spisov a záznamov týkajúcich sa činnosti Asociácie a zisťo­vať stav Asociácie. Snemu predkladá správu o kontrolnej činnosti a okrem toho prijíma voči prezídiu závery a od­porúča­nia týka­júce sa:

a) plnenia úloh stanovených snemom prezídiu,
b) dodržia­vania stanov Asociácie a práv­nych predpisov v činnosti Asociácie,
c) hospodárskej činnosti Asociácie, účtov­níc­tva, dokladov, účtov, stavu majetku Asociácie, jej zá­väzkov a pohľadá­vok.

3. Dozorná rada je povinná preskúmať riadnu a mimoriadnu účtovnú zá­vierku a návrh roz­počtu Asociácie a podať o výsled­ku preskúmania správu snemu. Dozorná rada je po­vinná riadiť sa rozhodnutiami schválenými snemom, pokiaľ sú v súlade s právnymi predpismi a týmito stanovami.

4. Dozorná rada má právo vyžadovať od prezídia informácie týkajú­ce sa jeho činnosti a činnosti Asociácie a ktoré majú význam pre výkon kontrolnej činnosti dozornej rady.

5. Dozorná rada má 3 až 5 členov. Funkcia člena dozornej rady je nezlučiteľná s funkciou člena prezídia. Členov dozornej rady volí a odvoláva  snem. Za člena dozornej rady  môže byť zvolená iba fyzická osoba, ktorá dosiahla 18 rokov, je plne spôsobilá na právne úkony a je bezúhonná.

6. Funkčné obdobie člena dozornej rady je tri roky, končí však až voľbou nových členov.. Opätovná voľba je možná. V prípade, že dôjde k zániku funkcie člena dozornej rady, voľba  nového člena sa uskutoční do 30 dní odo dňa zániku funkcie.

7. Na čele dozornej rady je predseda dozornej rady. Predsedu a podpredsedov dozornej rady volia členovia dozornej rady. V prípade neprítom­nosti predsedu zastupuje podpredseda alebo iný člen dozornej rady poverený dozornou radou.

8. Pokiaľ budú medzi členmi Asociácie v súvislosti s činnosťou Asociácie a s uplatňovaním ich členských práv existovať sporné otázky, o ktorých sa členovia nedohodnú, bude spor predložený na rozhodnutie dozornej rady.

                                                                                čl. XI

                                                         Majetkové pomery a hospodárenie

1. Hospodárenie Asociácie sa vykonáva podľa rozpočtu schváleného snemom v súlade s príslušnými právnymi predpismi, stanovami a pravidlami hospodárenia Asociácie. Pravidlá hospodárenia Asociácie schvaľuje prezídium.

2. Majetok Asociácie slúži na zabezpečenie a rozvoj činnosti Asociácie.

3. Majetok Asociácie sa vytvára najmä z členských príspevkov členov Asociácie, z príjmov z vlastnej činnosti Asociácie a z darov.

4. Všetky orgány Asociácie sú povinné dbať o to, aby majetok Asociácie bol čo najhospo­dárnejšie využívaný a všemožne chránený pred poško­dením, zničením, stratou a odcudzením.

5. O použití majetku Asociácie roz­ho­du­jú orgány Asociácie v súlade so stanovami a so zreteľom na pláno­vanú činnosť a na schválený rozpočet.

                                                                               čl. XII

                                                                        Zánik Asociácie

1. Asociácia zaniká:

a) dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením s iným združením, ak o tom rozhodne snem 2/3 väčšinou prítomných delegátov; snem oznámi zánik Asociácie do 15 dní Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky;
b) právoplatným rozhodnutím Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o rozpus­tení Asociácie podľa  ust. § 12 ods. 3 zákona č. 83/1990 Zb.

2. Pri zániku Asociácie sa vykoná majetkové vysporiada­nie. Majetkové vysporiadanie vykoná prezídium alebo likvidátor určený Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky v prípade zániku uvedenom v bode 1. písm. b).

                                                                              čl. XIII

                                                                   Záverečné ustanovenia

1. Tieto stanovy nadobúdajú účinnosť dňom ich schválenia snemom. Každá zmena stanov bude do 15 dní odo dňa jej schválenia oznámená Minister­stvu vnútra Slovenskej republiky za účelom vzatia tejto zmeny na vedomie podľa ust. § 11 zákona č. 83/1990 Zb.

2. Vo veciach neupravených týmito stanovami sa právne vzťa­hy spravujú prí­slušnými ustanove­niami právnych predpi­sov.

3. Ak niektoré ustanovenia týchto stanov nie sú celkom alebo sčasti účinné alebo neskôr stratia účinnosť, nie je tým dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Namiesto neúčinných ustanovení a na vyplnenie medzier sa použije úprava, ktorá, pokiaľ je to možné, sa čo najviac približuje zmyslu a účelu týchto stanov.