Asep - Asociácia strojárskeho a elektrotechnického priemyslu

  • Vitajte na asep-sr.sk

Rýchla navigácia


Obsah

List politickým stranám k téme zefektívnenia vzdelávacieho systémuList Asociácie strojárskeho a elektrotechnického priemyslu, Združenia podnikateľov Slovenska, zástupcov zamestnávateľov, základných, stredných a vysokých škôl, odborných organizácií a študentov spolu s hlavnými tézami a princípmi riešení, ktoré majú viesť k zefektívneniu vzdelávacieho systému na Slovensku a k zlepšeniu uplatniteľnosti absolventov na trhu práce bol zaslaný všetkým významným politickým stranám a hnutiam na Slovensku.

Vážený pán predseda,

efektívny a kvalitný vzdelávací systém je jednou z podmienok hospodárskeho a sociálneho rozvoja každej spoločnosti. Je to práve školstvo, ktoré je zdrojom kvalitných zamestnancov a odborníkov nevyhnutných pre činnosť zamestnávateľov a potrebných pre rozvoj podnikateľského sektora, ktorý je pilierom ekonomiky našej krajiny.

Dominantnou úlohou každého vzdelávacieho systému je príprava na trh práce. V slovenskom školstve však existuje viacero systémových chýb. Dôsledkom sú problémy s efektivitou a kvalitou vzdelávania a nesprávne nastavenie motivácií pri rozhodovaní o zriaďovaní škôl. Sú tiež zdrojom nesprávnych rozhodnutí žiakov, študentov a ich rodičov o výbere školy.

Štruktúra absolventov škôl tak vytvára paradoxnú situáciu, keď pri mimoriadne vysokej miere nezamestnanosti na Slovensku zároveň zamestnávatelia pociťujú nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily.

Príčinou tohto stavu je zle nastavený a neefektívny systém vzdelávania a zlá štruktúra jeho financovania. Školstvo vychováva mladých ľudí nedostatočne pripravených na trh práce a ich ekonomické a sociálne osamostatnenie a významne tak prispieva k vysokej miere nezamestnanosti na Slovensku.

S vedomím tohto problému sa zástupcovia zamestnávateľov, základných, stredných a vysokých škôl, odborných organizácií a študentov zhodli na potrebe intenzívnej diskusie medzi rezortom školstva a zástupcami relevantných organizácií o budúcom smerovaní slovenského školstva.

Zároveň sa zástupcovia uvedených organizácií zhodli na hlavných tézach a princípoch riešení, ktoré majú viesť k zefektívneniu vzdelávacieho systému na Slovensku a k zlepšeniu uplatniteľnosti absolventov na trhu práce.

S ohľadom na konanie nadchádzajúcich volieb do NR SR v marci roku 2012 si uvedomujeme, že pre dosiahnutie uvedeného cieľa je mimoriadne dôležité, aby boli príslušné opatrenia obsiahnuté už vo volebných programoch kandidujúcich strán.

Vážený pán predseda,

preto si Vás dovoľujeme požiadať, aby ste zvážili zaradenie navrhnutých princípov a riešení do svojho volebného programu a pokúsili sa o širokú politickú a odbornú dohodu na týchto opatreniach.

Pre vzdelávací systém je typické, že uskutočnené zmeny prinášajú efekt až o  niekoľko rokov. Je preto potrebné bezodkladne pristúpiť k zásadným systémovým riešeniam problémov slovenského školstva.

S úctou
             Ing. Jozef Špirko                                                                   PhDr. Ján Oravec
  prezident Asociácie strojárskeho                                        prezident Združenia podnikateľova
    elektrotechnického priemyslu                                                            Slovenska 


Príloha 1

Hlavné výzvy a základné princípy riešení pre zefektívnenie vzdelávacieho systému a pre zlepšenie uplatniteľnosti absolventov na trhu práce

vytačiť túto stránku stiahnuť Prílohu