Asep - Asociácia strojárskeho a elektrotechnického priemyslu

  • Vitajte na asep-sr.sk

Rýchla navigácia


Obsah

Plán činnosti na rok 2019

Kolektívne vyjednávanie 

Pre členov ASEP je prioritou predovšetkým kolektívne vyjednávanie a dohoda na podnikovej úrovni, len tak sa dajú zohľadniť špecifické požiadavky zamestnancov v rôznych podnikoch.

V súlade s podpísanou kolektívnou zmluvou vyššieho stupňa uzavretou na roky 2017 - 2019 medzi ASEP a Všeobecným slobodným odborovým zväzom budú naďalej plnené všetky povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy. Keďže v roku 2019 uplynie platnosť aktuálnej zmluvy, ASEP iniciuje rokovania o podpísaní zmluvy na ďalšie obdobie.

Členská základňa

ASEP patrí aktuálne k najreprezentatívnejším sektorových zamestnávateľským organizáciám. Aj v nasledujúcom období bude vyvinuté úsilie s cieľom rozšíriť členskú základňu o ďalších významných zamestnávateľov, ktorých záujmy bude ASEP zastupovať.

Metodická podpora členov v oblasti kolektívneho vyjednávania na podnikovej úrovni

ASEP bude naďalej pokračovať v aktivitách vedúcich k zabezpečeniu metodickej podpory svojich členov. V tejto oblasti bude sústreďovať informácie a praktické skúsenosti svojich členov s kolektívnym vyjednávaním na podnikovej úrovni a ďalej zabezpečovať konzultácie a výmenu informácií.

Vzdelávanie

Oblasť vzdelávania zostáva jednou z hlavných priorít členov ASEP. Kvalitný vzdelávací systém je jedným z hlavných predpokladov rozvoja podnikateľského prostredia a udržateľného hospodárskeho rastu, dostatok kvalifikovaných pracovníkov má výrazný vplyv na konkurencieschopnosť podnikov.

Nový zákon o odbornom vzdelávaní a príprave prijatý v roku 2015 umožnil zamestnávateľom prostredníctvom vstupu do systému duálneho vzdelávania aktívne ovplyvniť systém stredného odborného vzdelávania. V roku 2018 prijatá novela tohto zákona, ktorá zlepšila podmienky pre zamestnávateľov, školy a žiakov. Aktivity ASEP budú smerovať k tomu, aby bol zákon reálne zavedený do praxe a členovia ASEP sa podľa svojich potrieb a možností do duálneho vzdelávania zapojili.

Aktivity ASEP v legislatívnej oblasti

ASEP sa v legislatívnej oblasti sústredí na legislatívu, ktorá má vplyv na činnosť jej členov a v ich záujme bude monitorovať a pripravovať pripomienky k novelizovaným zákonom. 

Najdôležitejšie právne normy, ktorými sa bude ASEP zaoberať sú:

  • Zákon o kolektívnom vyjednávaní,
  • Zákonník práce,
  • Zákon o dani z príjmov,
  • Zákon o minimálnej mzde,
  • Zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci,
  • Zákon o odbornom vzdelávaní a príprave a ďalšie, ktoré majú vplyv na podnikateľské prostredie.

PR aktivity

ASEP podporí PR aktivity smerujúce k zlepšeniu imidžu podnikateľov a zdôrazneniu nevyhnutnosti komplexnej reformy vzdelávacieho systému, ktorá by okrem iného mala z dlhodobého hľadiska prispieť k riešeniu nedostatku kvalifikovaných pracovných síl.

Spolupráca s RÚZ

ASEP už ako pridružený člen bude aj naďalej spolupracovať s Republikovou úniou zamestnávateľov (RÚZ), ktorá komplexne zastrešuje problematiku podnikateľského prostredia a ako člen tripartity je významným partnerom pre jednotlivé rezortné ministerstvá pri tvorbe legislatívy a prijímaní opatrení na zlepšovanie podnikateľského prostredia.

ASEP je od roku 2016 pridruženým členom RÚZ. Pridružené členstvo v RÚZ môže podľa stanov trvať najviac 3 roky. Prezídium RÚZ môže rozhodnúť o predĺžení pridruženého členstva najviac o dodatočné 2 roky. ASEP v roku 2019 zváži formu ďalšieho členstva v RÚZ.

Predvolebný rok

Ak by volebné obdobie nebolo skrátené, Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky by sa mohli konať koncom februára 2020. Rok 2019 bude preto predvolebným rokom, kedy bude viac priestoru diskutovať s politikmi o problémoch podnikateľského prostredia. ASEP túto možnosť využije pri presadzovaní záujmov svojich členov.

Ostatné aktivity

Okrem vyššie uvedenej problematiky bude samozrejmým poslaním ASEP zastrešovať a  komplexne riešiť problematiku strojárskeho a elektrotechnického priemyslu na Slovensku, hájiť záujmy svojich členov a byť rovnocenným partnerom vo vzťahoch s orgánmi štátnej správy ako aj s ďalšími relevantnými inštitúciami a partnerskými organizáciami.