Asep - Asociácia strojárskeho a elektrotechnického priemyslu

  • Vitajte na asep-sr.sk

Rýchla navigácia


Obsah

Plán činnosti na rok 2018

Kolektívne vyjednávanie

Pre členov ASEP je prioritou predovšetkým kolektívne vyjednávanie a dohoda na podnikovej úrovni, len tak sa dajú zohľadniť špecifické požiadavky zamestnancov v rôznych podnikoch.

V súlade s podpísanou kolektívnou zmluvou vyššieho stupňa uzavretou na roky 2017 - 2019 medzi ASEP a Všeobecným slobodným odborovým zväzom budú naďalej plnené všetky povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy.

Členská základňa

ASEP patrí aktuálne k najreprezentatívnejším sektorových zamestnávateľským organizáciám. Aj v nasledujúcom období bude vyvinuté úsilie s cieľom rozšíriť členskú základňu o ďalších významných zamestnávateľov, ktorých záujmy bude ASEP zastupovať.

Metodická podpora členov v oblasti kolektívneho vyjednávania na podnikovej úrovni

ASEP bude naďalej pokračovať v aktivitách vedúcich k zabezpečeniu metodickej podpory svojich členov. V tejto oblasti bude sústreďovať informácie a praktické skúsenosti svojich členov s kolektívnym vyjednávaním na podnikovej úrovni a ďalej zabezpečovať konzultácie a výmenu informácií.

Vzdelávanie

Oblasť vzdelávania zostáva jednou z hlavných priorít členov ASEP. Kvalitný vzdelávací systém je jedným z hlavných predpokladov rozvoja podnikateľského prostredia a udržateľného hospodárskeho rastu, dostatok kvalifikovaných pracovníkov má výrazný vplyv na konkurencieschopnosť podnikov.

Nový zákon o odbornom vzdelávaní a príprave prijatý v roku 2015 umožnil zamestnávateľom prostredníctvom vstupu do systému duálneho vzdelávania aktívne ovplyvniť systém stredného odborného vzdelávania. V roku 2018 bude prijatá novela tohto zákona, ktorá zlepší podmienky pre zamestnávateľov, školy a žiakov. Aktivity ASEP budú smerovať k tomu, aby bol zákon reálne zavedený do praxe a členovia ASEP sa podľa svojich potrieb a možností do duálneho vzdelávania zapojili.

Aktivity ASEP v legislatívnej oblasti

ASEP sa v legislatívnej oblasti sústredí na legislatívu, ktorá má vplyv na činnosť jej členov a v ich záujme bude monitorovať a pripravovať pripomienky k novelizovaným zákonom.

Najdôležitejšie právne normy, ktorými sa bude ASEP zaoberať sú:

-      Zákon o kolektívnom vyjednávaní,

-      Zákonník práce,

-      Zákon o dani z príjmov,

-      Zákon o minimálnej mzde,

-      Zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci,

-      Zákon o odbornom vzdelávaní a príprave a ďalšie, ktoré majú vplyv na podnikateľské prostredie.

Riešenie akútneho nedostatku pracovných síl a opatrenia na zjednodušenie príchodu pracovníkov zo zahraničia

Akútny nedostatok kvalifikovaných pracovných síl ohrozuje hospodársky rast Slovenska a preto aktivity ASEP budú smerovať aj k tomu, aby vláda čo najskôr prijala adekvátne opatrenia, vrátane zjednodušenia príchodu pracovníkov zo zahraničia.

Spolupráca s RÚZ

ASEP už ako pridružený člen bude aj naďalej spolupracovať s RÚZ, ktorá komplexne zastrešuje problematiku podnikateľského prostredia a ako člen tripartity je významným partnerom pre jednotlivé rezortné ministerstvá pri tvorbe legislatívy a prijímaní opatrení na zlepšovanie podnikateľského prostredia.

Ostatné aktivity

Okrem vyššie uvedenej problematiky bude samozrejmým poslaním ASEP zastrešovať a  komplexne riešiť problematiku strojárskeho a elektrotechnického priemyslu na Slovensku, hájiť záujmy svojich členov a byť rovnocenným partnerom vo vzťahoch s orgánmi štátnej správy ako aj s ďalšími relevantnými inštitúciami a partnerskými organizáciami.